مضرات گوشی موبایل هنگام خواب


مضرات گوشی موبایل هنگام خواب
1
گوشی موبایل باعث می شود تا به خواب رفتن دشوار شود.
2
وقتی از خواب بلند می شوید احساس می کنید خواب کافی نداشته اید.
3
خطر سوختگی واقعی.
4
آلودگی روی گوشی موبایل از آلودگی سرویس های بهداشتی بیشتر است.
5
گوشی موبایل باعث افسردگی می شود.
6
استفاده مفرط از گوشی موبایل باعث نوموفوبیا می شود.
7
چشمهایتان به دلیل استفاده مستمر درد می گیرد.
8
گوشی موبایل شمارا در معرض تشعشعات قرار می دهد.