تشویق مستقل بودن کودک


تشویق مستقل بودن کودک
هیچ وقت کاری که خودشان می توانند انجام دهند را انجام ندهید.
شاید اینکه خودش بخواهد جورابش و کفش هایش را بپوشد وقت بیشتری بگیرد، اما فرصت بیشتری به آن ها بدهید تا خودشان کارشان را انجام دهند.
اگر می بینید که اذیت می شوند یا خیلی زمان می برد به جای اینکه مجبورش کنید زودتر آن کار را تمام کند، از او بپرسید که آیا کمک می خواهد یا نه
یا سعی کنید به آن ها یاد دهید به روش خودشان آن کار را سریع تر انجام دهند.
تربیت_فرزند