خواب آلودگی احتمال آلزایمر را به دنبال دارد!


خواب آلودگی احتمال آلزایمر را به دنبال دارد!
متخصصان سلامت در یک بررسی جدید دریافتند احساس زیاد خواب آلودگی در طول روز و زمان کار یا محیط درسی به احتمال زیاد نشانه‌ای از ابتلا به
آلزایمر
در دوران بعدی زندگیتان است!