7 منبع از کلسیم و ویتامین دی ،که مصرفشان در شب توصیه می شود!

7 منبع از کلسیم و ویتامین دی ،که مصرفشان در شب توصیه می شود!
شیر غنی شده
ماهی‌های روغنی
سبزیجات برگ دار
بادام درختی
لوبیای چشم بلبلی سفید
دانه ‌های کنجد
انجیرهای خشک