تست سریع تشخیص سلامت قلب

تست سریع تشخیص سلامت قلب
چند دقیقه ساکت و آرام بنشینید، سپس با انگشت اشاره و انگشت میانی ضربه های نبض گردنتان را به مدت 60 ثانیه بشمارید.
نتیجه شمارش شما چیست
60 ضربان نبض یا کمتر در هر دقیقه، نشان می دهد که قلب شما در عالی ترین شکل و عملکرد خود است.
60 الی 80 ضربان قلب در هر دقیقه، نشان می دهد که قلب تان از نظر عملکردی در وضعیت متوسط قرار دارد.
بیش از 80 ضربان نبض در هر دقیقه، نشان می دهد که قلب تان به سختی کار می کند و ممکن است که لازم باشد با یک پزشک متخصص مشورت کنید.