مقداری نمک در آب گرم بریزید و آن را صبح ها بنوشید

مقداری نمک در آب گ
رم بریزید و آن را صبح ها بنوشید
باکتریهای مضر مسیر گوارشی را از بین میبرد
با مشکلات گوارشی از قبیل نفخ و
سوزش معده مبارزه میکند
میتواند سطح
استرس
را کاهش دهد
نوشیدن آب نمک گرم صبح ها به ما کمک خواهد کرد تا شب خواب بهتری داشته باشیم
میتواند سلامت استخوان ها را حفظ کرده و بهبود بخشد در حالی که از مشکلات استخوان مانند
پوکی استخوان
جلوگیری میکند