هشدار مصرف مداوم بروفن باعث کاهش قدرت باروری در مردان می شود!

هشدار
مصرف مداوم بروفن باعث کاهش قدرت باروری در مردان می شود!
بر اساس مطالعه‌ای که روی مردان بالغ صورت گرفت، تایید شد خوردن مداوم بروفن در مردان گیرنده‌های تستوسترون را غیرفعال می‌کند و این مردان زودتر قدرت باروری خود را از دست می دهند.
سعی کنید به عنوان مسکن برای مصرف مداوم از آسپیرین یا استامینوفن استفاده کنید!