گوشت قرمز غذایی غنی حاوی پروتئین، اسید آمینه ‌های اساسی، ویتامین و مواد معدنی کمیاب مثل روی است.


گوشت قرمز غذایی غنی حاوی پروتئین، اسید آمینه ‌های اساسی، ویتامین و مواد معدنی کمیاب مثل روی است.
در یک بررسی جامع و با در نظر گرفتن فاکتورهای جانبی متعدد، ارتباطی بین مصرف گوشت قرمز و سرطان مشاهده نشد.
اضافه ‌وزن، نداشتن فعالیت ‌بدنی کافی، مصرف کم سبزیجات تازه و فیبر و عادات نادرست مثل نشستن طولانی و مصرف سیگار، خیلی بیشتر از مصرف گوشت قرمز منجر به سرطان می ‌شود.
اگر گوشت قرمز به ‌اندازه درست، همراه با فیبر کافی مصرف شود نه تنها مضر نیست، بلکه فواید زیادی خواهد داشت.