برای جلوگیری از خروپف:


برای جلوگیری از خروپف:
به پهلو بخوابید، از بالش نرم استفاده نکنید و زیر سرتان را کمی بالا بیاورید.
خوابیدن به کمر باعث عقب رفتن زبان و باریک شدن مسیر عبور هوا و در نتیجه خروپف می شود.