خواب نامنظم به کلیه ها آسیب می زند.


خواب نامنظم به کلیه ها آسیب می زند.
خواب نامنظم با تاثیر بر هیپوتالاموس هیپوفیز بر روی بسیاری ازهورمون ها اثر نامطلوب گذاشته و اختلال این هورمون ها به صورت غیرمستقیم ب کلیه ها آسیب می زند.