حوله را در دستشویی نگذارید!


حوله را در دستشویی نگذارید!
بخارهایی که از ادرار و مدفوع متصاعد می شود تا 2 متر جا به ‌جا شده و با قرار گرفتن روی حوله باعث بیماری های تنفسی، پوستی و چشمی می شوند.