خوراكی‌های ترش برای بچه های کم خون به شدت مضر است!


خوراكی‌های ترش برای بچه های کم خون به شدت مضر است!
کودکان کم ‌خون به خوراکی هایی مثل کنجد، کشمش و مویز احتیاج دارند.
تغذیه_کودک