افرادی که خواب سنگین دارند از فعالیت مغزی بالاتری برخوردارند.

افرادی که خواب سنگین دارند از فعالیت مغزی بالاتری برخوردارند.
مغز این افراد نهایت تلاشش را می کند تا صداهای اطراف را به میزان کمتری بشنود تا فرد خواب راحتی داشته باشد.