فواید بخار دادن به پوست صورت


فواید بخار دادن به پوست صورت
باز کردن منافذ پوست و در نتیجه، نفوذ بهتر داروها و ک
ر
م های درمانی از طریق پوست
پاک کردن سلول های مرده پوست
تسریع جریان خون پوست