مصرف دارو با آبمیوه ممنوع


مصرف دارو با آبمیوه ممنوع
مصرف دارو با آبمیوه بسیار خطرناک است و در مواردی خطرمرگ را به همراه دارد!
بیش از 50 نوع دارو وجود داردکه با مواد موجود در آب میوه ها تداخل ایجاد می کند!