ادرار تیره می تواند نشانه یکى از‌ بیماری هاى زیر باشد:


ادرار تیره می تواند نشانه یکى از‌ بیماری هاى زیر باشد:
دیابت
سنگ کلیه
بیماری کبد
عفونت ادراری
انسداد مجرای صفراوی