عوارض ‌پروتز سینه !


عوارض ‌پروتز سینه !
احساس کشیدگی در زیر بغل
درد در ناحیه بازو
مشکل در حرکات بازو و شانه
تورم لنفوئیدی
عفونت و تب
خون مردگی یا هماتوم
عدم تقارن سینه ها
نکروز یا بافت مردگی