به این 6 دلیل خوابیدن به سمت چپ مفیدتر است !


به این 6 دلیل خوابیدن به سمت چپ مفیدتر است !
کارکرد بهتر طحال
پاکسازی روده ها
جلوگیری از سوزش معده
کارکرد بهتر کبد
کارکرد بهتر قلب
بهبود خونرسانی