اگر آب یخ در جوانی بیمارتان نکند، در میانسالی بیماری سختی خواهد داد.


اگر آب یخ در جوانی بیمارتان نکند، در میانسالی بیماری سختی خواهد داد.
مصرف آب خیلی سرد به سبب مجاورت معده با دستگاههای مهم، زمینه ساز بیماری معده، قلب، کبد چرب و دیابت است.