عبارت های پیشنهادی برای بیدار کردن لجبازی کودکان:


عبارت های پیشنهادی برای بیدار کردن لجبازی کودکان:
نکن
بیا بشین
مگه نگفتم دست نزن
باز رفتی سر کمد
چند بار باید بگم
خراب میشه ها
ادبیات گفتار با کودک و نوجوان، نیازمند بازسازی ست.
تربیت_فرزند