بعد از فروپاشی امپراتوری‌های ایران باستان، سلسله‌ی سلجوقی اولین سلسله‌ی باشکوهی‌ست که از نظر فر...

بعد از فروپاشی امپراتوری‌های ایران باستان، سلسله‌ی
سلجوقی
اولین سلسله‌ی باشکوهی‌ست که از نظر فرهنگ و تمدن و همچنین درک
امپراتوری، خصلتی ایرانی دارد.
نوادگان
همین قبایل ترک سلجوقی بودند که به‌تدریج در ایران سلسله های صفوی و افشاریان و قاجاریان و در ترکیه سلسله عثمانی را ایجاد کردند و م
هر خود را بر ملیت و قومیت
کنونی دو کشوری زدند که امروزه
ایران
و
ترکیه
مینامیم!
_