مغول ها آخرین مهاجران بزرگ جهان بودند. آن‌ها بزرگ‌ترین امپراتوری جهان را از شرق چین تا دروازه‌ها...

مغول ها آخرین مهاجران بزرگ جهان بودند. آن‌ها بزرگ‌ترین امپراتوری جهان را از شرق
چین تا دروازه‌های وین
پایتخت خاندان پادشاهی هاپسبورگ
در اروپا ادامه دادند.
اما طرز تفکر آن‌ها یک پازل تاریخی شگفت‌انگیز برای مورخان است
مغول‌ها هیچ شهری از آن خود بنا نکردند و هیچ بنای تاریخی نساختند و تنها فقط دست نوشته‌هایی از آنها باقی ماند که بعد از انقراض‌شان در معابد بودایی محافظت می‌شدند.
_