علائم دیسک گردن


علائم دیسک گردن
درد گردن
درد شانه
خشکی یا گرفتگی عضله ‌های گردن
درد منتشر به بازو
گزگز بازو یا دست
ضعف بازو یا دست