کودکان از شخصی که با او قیاس شده اند متنفر می شوند.


کودکان از شخصی که با او قیاس شده اند متنفر می شوند.
بچه ها از اینکه با دیگران مقایسه شوند به شدت بدشان می آید و این مسئله باعث می شود که کودک همیشه خودش را با دیگران مقایسه کند و این رفتار سالمی نیست.
به بیان جملات خودتان در رابطه با بچه ها حساس باشید و هوشمندانه از اینکه آنها را در دام بروز عکس العمل های منفی بیندازید پیشگیری کنید.
تربیت_فرزند