چطوری سیستم ایمنی بدن رو تقویت کنیم


چطوری سیستم ایمنی بدن رو تقویت کنیم
مدت ۲۰دقیقه یخ رو روی قسمت مشخص شده بذارید تا باعث آزاد شدن اندروفین خون بشه.
با انجام این کار
سردرد
دندان درد
و سرماخوردگی مکرر را از بین می برید.