هرگز نوشیدنی یخی ننوشید.


هرگز نوشیدنی یخی ننوشید.
تحقیقات نشان می دهد نوشیدنی های یخی و خیلی سرد موجب کاهش ضربان قلب و سکته قلبی می شود.
همچنین باعث گلودرد و آسیب به سیستم گوارشی می شود.