نپوشیدن جوراب در تابستان


نپوشیدن جوراب در تابستان
باعث جذب بیشتر میکروب ‌ها در محیط مرطوب پا شده و علاوه بر ایجاد آلودگی سبب به وجود آمدن انواع بیماری ‌ها نیز در این عضو از بدن می ‌شود.